Zadanie 3

 

Wzrost zapotrzebowania na prace badawcze w zakresie modelowania i symulacji złóż węglowodorów, a jednocześnie znacznie większe wyzwania przed nimi stawiane, związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż w strefach trudno dostępnych i w skałach niekonwencjonalnych (shale, tight, CBM) determinuje potrzebę rozbudowy i pogłębienia integracji posiadanych narzędzi informatycznych (bazodanowych, obliczeniowych, interpretacyjnych i wizualizacji 3D). Interdyscyplinarny charakter prowadzonych prac wymaga współpracy i wymiany informacji (danych) w ramach kilkunastoosobowych zespołów (geologów, geofizyków, sedymentologów, petrofizyków, inżynierów złożowych, geochemików). Dotychczasowe, standardowe metody transferu danych (na zewnętrznych nośnikach pamięci lub drogą e-mailową) przestały być wystarczające, także ze względu na ich efektywność, jak i bezpieczeństwo danych. Również magazynowanie danych w technologii rozproszonej (na wielu urządzeniach o różnej pojemności i dostępności) w sytuacji lawinowo rosnącej ich liczby i wielkości pojedynczych plików wymaga rozwiązania w postaci zintegrowanego, bezpiecznego i łatwo dostępnego mechanizmu repozytorium danych. W ostatnich latach, z powodu konieczności przeprowadzenia symulacji z wykorzystaniem coraz większych modeli zaznaczył się efekt wzrostu czasu obliczeń symulacyjnych wynoszący niekiedy wielu tygodni.
Naturalnym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie technologii komputerów/klastrów wieloprocesorowych i/lub procesorów wielordzeniowych do obliczeń równoległych. Technologia ta wiąże się z koniecznością paralelizacji procesu obliczeniowego, czyli ze stworzeniem specjalistycznego kodu programów własnych lub zakupu odpowiednich i znacznie kosztowniejszych wariantów programów komercyjnych. Zakup profesjonalnego sprzętu komputerowego wyposażonego w wielordzeniowe procesory oraz specjalistycznego oprogramowania (symulatora złożowego) pracującego w trybie równoległym umożliwił utworzenie informatycznej platformy interpretacyjno-obliczeniowej (ośrodek ds. modeli geologicznych), połączonej poprzez sieć intranet z zespołami z ośrodków obliczeniowych ds. analiz sejsmicznych (Kraków, ul. Bagrowa) oraz symulacji złożowych (Krosno).

 

Główne cele zadania:

- utworzenie centralnego repozytorium przechowywania i wymiany danych geologicznych, geofizycznych i złożowych oraz cyfrowych wyników prac interpretacyjnych i obliczeniowych,utworzenie oprogramowania bazy danych, zgodnie z potrzebami/charakterem prowadzonych prac,

- utworzenie centralnej platformy interpretacyjno-obliczeniowej, pozwalającej na efektywne prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów,

- stworzenie dwustanowiskowej platformy do współpracy z repozytorium, połączonej ze sprzętem wizualizacyjnym umożliwiającym przeglądanie i ocenę danych (wysokorozdzielczy projektor wraz z ekranem), konwersję między układami geodezyjnymi i w konsekwencji ujednolicenie aktualnych danych ze starszymi pomiarami, przeglądanie danych sejsmicznych oraz otworowych, ich import i eksport do współpracujących zespołów i jednostek, jak również szybką wymianę uzgodnionych poprawek interpretacji sejsmicznej, stratygrafii itp.,

- wyeliminowanie konieczności przewożenia danych na nośnikach tradycyjnych, często o charakterze poufnym, co wiąże się z kosztami, ryzykiem ich utraty, koniecznością wielokrotnego powtarzania ze względu na nieporozumienia między źródłem danych a odbiorcą, wyeliminowanie pozyskiwania danych znajdujących się w posiadaniu innych zakładów i związanych z tym kosztów oraz ponownego przetwarzania,

- przystosowanie wydzielonych pomieszczeń dla potrzeb serwera bazodanowego oraz ośrodków interpretacyjno-obliczeniowych ds. analiz sejsmicznych, modelowania geologicznego oraz symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych,

- rozbudowa możliwości interpretacyjnych wykorzystywanego w INiG-PIB oprogramowania geologicznego, geofizycznego oraz inżynieryjno – złożowego w celu poszerzenia zakresu tematycznego prowadzonych prac badawczych, m. in.:  interpretacja, modelowanie i symulacja niekonwencjonalnych złóż gazu i ropy w skałach łupkowych (shale gas/oil reservoirs), interpretacja, modelowanie i symulacja pokładów węgla pod kątem wydobywania metanu (coal bed methane), interpretacja, modelowanie i symulacja struktur geologicznych pod kątem ich wykorzystania do celów podziemnego składowania dwutlenku węgla,

- podniesienie efektywności (niższa czasochłonność) prowadzonych prac obliczeniowych,

- integracja posiadanego i zakupionego oprogramowania do postaci centralnej platformy interpretacyjno-obliczeniowej pozwalającej na efektywne prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów,

- rozszerzenie dostępności posiadanego i zakupionego oprogramowania w ramach jednostek organizacyjnych INiG-PIB poprzez zastosowanie serwerów licencji oprogramowania.